Fra bestyrelsen

Vedtægter…

Køge Vandreforenings vedtægter.

Vedtægter for Køge Vandreforening

Vedtaget på generalforsamling den 20. marts 2012

§ 1 Foreningens navn er Køge Vandreforening og dens hjemsted er Køge Kommune.
 
§ 2 Foreningens formål er under venskabelige former at få folk ud at gå. At få motion, frisk luft og godt samvær, samt udbrede kendskabet til og fremme interessen for vandreture i naturen.

§ 3 Enhver person kan optages som medlem af foreningen. Medlemskabet er personligt. 
Udelukkelse af et medlem kan foretages af bestyrelsen.

§ 4 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves af foreningen efter skriftlig indmeldelse og er gældende 12 mdr. frem. Foreningen kan opkræve gebyr for deltagelse i arrangementer, medlemsblad, vandrekalender mv.

§ 5 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær gene-ralforsamling en gang om året i 1. kvartal. Bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 14 dages varsel til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Formandens beretning
3) Godkendelse af årsregnskab
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6) Fremlæggelse af budget for næste år til orientering
7) Valg
8) Eventuelt

§ 6 Forslag til punkt 4 skal være indsendt til formanden for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7 Generalforsamlingen træffer, hvor andet ikke er bestemt, sine beslutninger ved almin¬deligt stemmeflertal.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal personvalg ske skriftligt. Ved af¬stemninger er hvert fremmødt medlem repræsenteret med 1 stemme.


§ 8 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt mindst 1/3 af medlem¬merne skriftligt begærer det over for foreningens formand med dagsorden for mødet. Mødet skal senest afholdes 2 måneder fra begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles skriftligt med 1 måneds varsel.

§ 9 Foreningen ledes af en bestyrelse på et ulige antal medlemmer på min. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler i øvrigt posterne imellem sig.
Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen, så nært som muligt, er på valg det ene år og de øvrige det andet år. Formanden og kassereren skal være to af hinanden uafhængige personer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal der føres protokol.
På den ordinære generalforsamling vælges 2 bestyrelsessuppleanter for en 2-årig periode, således at der er en på valg hvert år. Kun medlemmer af foreningen kan vælges til eller fortsætte som bestyrelsesmedlem hhv. bestyrelsessuppleant.

§ 10 Foreningen tegnes af formanden (ved dennes forfald af næstformanden) og et andet bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 11 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån, kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling.

§ 12 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal være godkendt af foreningens 2 revisorer, der vælges på den ordi¬nære generalforsamling for en 2-årig periode, således at der er en på valg hvert år. Revisorerne kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen. Der vælges 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode.
Såfremt kassereren ikke er regnskabskyndig, kan der anvendes bistand inden for eller uden for medlemskredsen. Kassereren er ansvarlig for bogføring og regnskabsaflæggelsen.

§ 13 Foreningens midler skal til enhver tid være indsat i bank, lydende på foreningens navn. Kassereren må være i besiddelse af en efter forholdene passende kasse¬beholdning.

§ 14 Foreningen kan tilslutte sig lokale, nationale og internationale organisationer, hvis for¬mål ikke strider mod foreningens formål.

§ 15 Det påhviler formanden/kassereren hvert år – senest 4 uger efter den ordinære gene-ralforsamling – at fremsende beretning om foreningens virke i det forløbne år samt revideret regnskab til kommunen.

§ 16 Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

§ 17 Foreningen kan kun opløses, såfremt det vedtages på 2 efter hinanden – med mindst 14 dages mellemrum – følgende generalforsamlinger med mindst 3/4 af de fremmød¬te stemmer.
I tilfælde af opløsning anvendes en eventuel formue til idrætslige formål i Køge kommune efter nærmere beslutning truffet af den opløsende generalforsamling.

Ved fortsat at bruge webstedet accepterer du brugen af cookies. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk