Referat fra generalforsamlingen

Referat fra Køge Vandreforenings ordinære generalforsamling
tirsdag den 16.februar 2016

Kl.19.35 i salen på Ellemarkskolen

1. Valg af dirigent: Arne T. Hansen
    Valg af referent: Bente Grubbe Hansen
    Valg af stemmetællere: Ingen

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet klub nyt nr.4 2015 (dato ændret fra 9 til 16.februar senere), og at der var 73 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
         

2. Formandens beretning v/Torben Hansen (se Torbens bilag)
Torben rettede en varm tak til hele bestyrelsen for det store arbejde, der bliver udført.
Opfordrede flere til at melde sig som hjælpere i foreningen.
Beretningen blev godkendt.

3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse ved kasserer Niels Bo Christensen  se bilag         
Årets resultat: realiseret overskud på 28.550,00 kr.          
Note 10: der er foretaget lidt flere nyanskaffelser i årets løb, der er indkøbt kaffemaskine, kaffekander, køkkenudstyr samt PC + printer.
Der er registreret 310 betalende medlemmer. Desværre er der nogle som melder sig ind, og når opkrævningen kommer, undlader at betale.
Dette giver en del besvær for sekretariatet.
Regnskab blev godkendt.


4. Indkomne forslag:

Der var ikke modtaget nogen forslag

5. Fastsættelse af kontingent for 2017
Bestyrelsen foreslår uændret 200,00 kr., det blev godkendt af forsamlingen.

 
6. Bestyrelsen fremlægger budget for 2016 til orientering:
Niels Bo Christensen forventer et overskud 17.200,00 kr. Der er forudbetalt kontingenter på 56.000,00 kr.  
Budgettet blev godkendt

 

7. Valg til bestyrelse for 2 år
 A: Torben Hansen, genvalgt
 B: Niels Bo Christensen, genvalgt
 C: Bjørn Jørgensen, genvalgt
 
 Suppleanter til bestyrelse for 2 år
 D: Niels Andersen, genvalgt
 
 
 Revisor for 2 år
 E: Bodil Nielsen, genvalgt


Revisorsuppleant for 1 år
 F: Mette Molberg, genvalgt

 

8. Eventuelt
Årets fodtudsepokal:  I år var der 2 kandidater, nemlig Gerda Holm Larsen og Judy Wejendorp. Efter lodtrækning fik Gerda en flaske vin og Judy, der ikke var til stede, får pokalen senere.

Niels Bo Christensen oplyste at man vil afskaffe aktiviteten til Dyndet sammen med Det Grønne Hus.

Lenna har meddelt, at hun i år holder en sommerpause, og derfor ikke vil stå
for bustur i sommeren 2016. Vi takker Lenna for det store arbejde, hun har lagt
i de mange rejser, og beder Jørgen om at overbringe vor varmeste tak, samt en buket blomster. Stor applaus fra salen.

Bestyrelsen vil derfor prøve at arrangere en bustur med professionel arrangør.

Generalforsamlingen slut

 

Dirigent                                                                                 Referent

Arne T. Hansen                                                               Bente Grubbe Hansen